Page content

New public governance

Een door S. Osborne in zijn boek ‘The New Public Governance (2007)’ gekozen typering voor de laatste fase in de ontwikkeling van de publieke sector, die hij over de afgelopen honderd jaar beschrijft. Deze fase volgt op de fase die door Osborne ‘New Public Administration’ werd genoemd. De fase van New Public Governance start volgens Osborne eerst begin deze eeuw. Zij ontstaat als reactie op de kritiek dat New Public Management aanleiding heeft gegeven tot een sterk intern gerichte focus van publieke organisaties. Dat doet geen recht aan het plurale (veel spelers) en pluriforme (veel opvattingen) karakter van het openbaar bestuur.

De uitvoering van het beleid wordt verstopt in een black box en verantwoording over uitkomsten is belangrijker dan verantwoording over het proces. Dit wordt onacceptabel in situaties waarin de vraag ontstaat of het optreden van de overheid nog rechtmatig is.

Osborne stelt dat publieke organisaties gaande de periode die hij beschrijft zijn gaan tekortschieten in de omgang met de steeds complexere werkelijkheid bij het ontwerpen en uitvoeren van publieke dienstverlening. Hij acht de tijd rijp voor nieuwe inzichten in beleidsimplementatie en maatschappelijke dienstverlening. Er is behoefte aan een nieuw inzicht dat de splitsing van het beheersparadigma en het managementparadigma overbrugt en dat zorgt voor een meer integrale aanpak van publieke beleidsimplementatie en dienstverlening.

Dit nieuwe gedachtegoed karakteriseert Osborne als New Public Governance (NPG). Dit gedachtegoed wordt door hem niet gepresenteerd als een nieuw normatief paradigma dat de voorgaande in diskrediet brengt, maar meer als bundeling van eerder gedachtegoed, aangevuld met nieuwe inzichten. De rol van het leiderschap in publieke organisaties zal sterker komen te liggen op sociopolitieke en netwerksturing in plaats van op besturing van beleidsprocessen, administratieve sturing en contractbesturing. Toenemende marktwerking, actief burgerschap, programmasturing en netwerksturing zijn uitvloeiselen hiervan.

Comment Section

0 reacties op “New public governance

Plaats een reactie


*