arrow_drop_up arrow_drop_down

Regie Op Locatie (ROL) bij Koninklijke Visio 

Koninklijke Visio is een instelling voor slechtziende en blinde mensen met een kenniscentrum in Huizen en vestigingen in onder meer Amsterdam, Huizen, Apeldoorn, Breda, Echten, Vries en Rotterdam. De organisatie richt zich op de ondersteuning van mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen zodat zij kunnen meedoen op alle levensgebieden. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. In een tijdsgewricht waarin de zeggenschap van cliënten steeds meer op de voorgrond kwam te staan is Visio samen met TNO Management Consultants, (de voorloper van RONT Management Consultants) gestart met het programma Ruimte voor Eigen Regie. Dit programma had tot doel om medewerkers te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken door hen samen meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen keuzes te geven binnen de professionele kaders die nu eenmaal gelden. Samen met de cliënten zouden zij meer zelfstandig vorm moeten gaan geven aan wonen en dagbesteding en daarbij de bureaucratie en organisatorische regeldruk af moeten remmen: meer eigen regie dus.


Het programma Ruimte voor Eigen Regie was een op Visio toegesneden variatie van het programma Regie op Locatie dat door Vanboeijen, een instelling voor verstandelijk beperkte mensen in Assen was ontwikkeld.

Wij hebben vanuit TNO MC procesbegeleiders opgeleid en gecoacht die op drie pilotlocaties (Breda, Echten en Vries) woongroepen met daarin medewerkers, cliënten en verwanten zijn gaan begeleiden bij de realisatie van samen-zeggenschap van cliënten, verwanten, medewerkers en organisatie.

Met gebruikmaking van Theorie U van Otto Scharmer is een andere dialoog binnen de woongroepen geïntroduceerd; met gebruikmaking van het Lean instrumentarium is gewerkt aan verbetering in kleine stappen van het dagelijkse leven op de woongroepen. Met meting van- en dialoog over de medezeggenschap van cliënten ten slotte is in kaart gebracht in hoeverre en op welke aspecten de medezeggenschap verbeterd zou kunnen worden. Ruimte voor Eigen Regie is inmiddels breed binnen het onderdeel Wonen en Dagbesteding van Visio uitgerold en heeft daar geleid tot een andere cultuur. Dat garandeert echter geenszins dat het gerealiseerde ook beklijft in de organisatie. Daarom gaat de dialoog over de borging van Ruimte voor Eigen Regie binnen de Visio organisatie voort en stemt Visio regelmatig af met andere organisaties die Regie Op Locatie ook hebben ingevoerd.

Meer praktijkcases lezen?