arrow_drop_up arrow_drop_down

Leiderschapsontwikkeling bij Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis (OTT) is een instelling ‘voor alle mensen met een beperking’ met 70 locaties in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. De organisatie was gesteld voor de uitdaging om toekomstbestendigheid te realiseren in een de tijd waarin meer eigen regie voor de cliënt centraal kwam te staan en er nieuwe financieringsmechanismen voor de zorg werden ingevoerd.

In het strategisch beleidsplan over de periode 2013-2016 is, met als basis de mensvisie van de organisatie, een aantal ontwikkeldoelen geformuleerd. Eén daarvan was de ontwikkeling van een heldere besturingsfilosofie met daarin balans tussen enerzijds de centrale en decentrale aansturing en anderzijds de balans tussen sturing en zelforganisatie .

Dit heeft OTT samen met TNO Management Consultants ( de voorloper van RONT Management Consultants) gedaan. Er zijn gesprekken gevoerd met een dwarsdoorsnede van de organisatie en met ouders en cliënten en er is een literatuuronderzoek en een verkenning van de best practice uitgevoerd bij enkele andere zorgverleners.

Deze besturingsfilosofie, die onder meer een sterke ‘verplatting’ van de organisatie vroeg, zou met name grote gevolgen had voor de samenstelling van het totale leidinggevende kader van de organisatie. Toch werd hij unaniem onderschreven door het zittende management en de (mede)zeggenschapsorganen van OTT.


Met de nieuwe besturingsfilosofie werden kaders en uitgangspunten geboden die herinrichting van zowel het primaire proces als het (ondersteunende) dienstencentrum mogelijk maakten. De belangrijkste keuze van het nieuwe besturingsmodel was dat gewerkt zou worden in zelforganiserende teams. Daartoe is een ontwikkelproces in gang gezet dat startte met de invulling van de nieuwe managementfuncties met bijbehorende leiderschapsprofielen en – competenties. Deze profielen en competenties zijn uitgewerkt door werkgroepen vanuit de organisatie zelf.

TNO Management Consultants heeft hierna samen met de RvB een voorstel voor een bij de nieuwe besturingsfilosofie passende overleg- en besluitvormingsstructuur geformuleerd binnen de organisatie ingevoerd die beantwoordde aan de gewenste verplatting van de organisatie. Daartoe is allereerst een nieuwe – heldere- verdeling van taken en bevoegdheden gemaakt en heeft TNO Management Consultants vervolgens de A3 jaarplansystematiek geïntroduceerd. Uiteindelijk heeft een en ander geresulteerd in een geheel geactualiseerd besturingsmodel.

OTT is daarmee klaar voor de toekomst en is een succesvolle partner in de regio.

Meer praktijkcases lezen?